• مسئله

قرقره  ها و طتاب بدون جرم هستند و با هم اصطکاکی ندارند و طول طناب نیز ثابت است.این سیستم در میدان گرانشی g رو به پایین مطابق شکل چیده شده است؛شتاب رو وزنه را بیابید

 

 

  • جواب  

1.زمانی قرقره ها بی جرم باشند براین نیرو های وارد شدخ به آن صفر است.

2.نیروی ریسمان  ها در همه قسمت هایش همیشه ثابت است چرا که جرمی ندارد.

3.معادله 5 همان معادله قید است 

دقت کنید! همیشه در قرقره ها معادله قید از این روش بدست می آید،پس برای حل سریع تر کافیست ضریب T وارد شده به آن را پشت شتاب ها بنویسیم و با هم جمع کنیم  

(اگر سوال یا پیشنهادی داشتید ار این راه با ما در ارتباط باشید)