محتوای مسابقه:

در این دوره سوال مسابقه سوال در رابطه با مکانیک و گرانش طراحی شده است.

آنچه برای شرکت در مسابقه لازم است:

همه می توانند در این مسابقه شرکت کنند ولی واضح است که برای پاسخگویی به سوال آشنایی با فیزیک دبیرستان لازم است.

توضیحات بیشتر:

قسمت آخر این سوال اختیاری است ولی حل کردن قسمت آخر در رده بندی شرکت کنندگان موثر است.

ار طریق این لینک می توانید پس پرداخت، سوال را دریافت کنید 

دریافت سوال