• تعریف مرکز جرم (مرکز ثقل)

به طور ساده می توان گفت مرکز جرم نقطه ایست که اگر آن را بگیریم و حرکت دهیم جسم دوران نمی کند و در حالت تعاد باقی میماند. فرض کنید که یک سینی گرد (دایره ای شکل) را قرار است با یک انگشت طوری نگه دارید که -موازی صفحه زمین بماند و-نیفتد، شما حتما مرکز سینی را خواهید گرفت. مرکز سینی همان مرکز جرم  آن است. یا فرض کنید که شما قرار است با دو انگشت دو طرف یک خط کش را بگیرید به نحوی که بعد از گرفتن دیگر خطکش دورانی نکند.باز هم شما وسط خط کش و همان مرکز جرم را انتخاب می کنید.پیدا کردن مرکز جرم بسیار مهم و کاربرد زیادی در طراحی قطعات دارد.

یکی از نکات مهم و جالب این است که لزوما مرکز جرم جسم داخل جسم نیست و می تواند خارج آن نیز باشد.در پست های بعدی روش های عملی و تئوری یافتن مرکز جرم را توضیح می دهیم...

توضیح شکل: این پرنده پلاستیکی طوری ساخته شده که نوک آن همان مرکز جرمش است.

در نتیحه تا وقتی که به این صورت نگه داشته شده در حال تعدل باقی خواهد ماند.

البته طراحی و ساخت چنین شئی کار ساده ای نیست.